Friday, July 2, 2021

KOLAS = 17313 = 15 = 6

YOKATA = 172141 = 16 = 7 

Cộng lại: 6 7 = 13.

2/ Dựa vào ngày sanh 17.3.1974. 


NGÔI SAO CỦA NHÀ THÔNG THÁI ( THE STAR OF THE MAGI)
Đây một số rất cao về tâm linh/tôn giáo (highly spiritual number), và người Chaldean cổ đại đã tuợng trưng nó bằng sao Kim (Venus) 8 cánh. Ngôi sao của Nhà Thông thái là hình ảnh của Tình yêu và Hòa bình, và những uớc muốn của nguời số 17 sẽ vuợt qua đựơc (trong tâm tư) những thử thách và khó khăn của kiếp truớc (will rise superior in spirit to the trials and difficulties of earlier life), với khả năng chinh phục thất bại truớc đây trong quan hệ cá nhân và nghề nghiệp (with the ability to conquer to conquer former failure in personal relationships and the career). [Nói thêm: ngưòi thuộc số 17 rất khôn ngoan về mặt đạo đức (to be morally good or wise) để có khả năng tránh đựơc những điều mà họ không nên làm và hiểu được những điều mà ngưòi khác không hiểu]. 17 là “số của sự Bất tử“ (number of the Immortality), và cho thấy tên của nguời (hay thực thể) này sẽ sống mãi sau khi họ đã lìa đời (the person's name will live after him). Đây là một số của cực kỳ may mắn, với một cảnh báo. Vì nó thu nhỏ thành ( 1+7 = ) 8, do vậy những ngưòi số 17 nên đọc kỹ phần nói về các số 4 và 8 đăng ở cuối chương này".

Chú thích: những ng có ngày sinh hay có tên cộng lại bằng 4 hay 8 đều thuộc nhóm TRẢ NỢ DỒN, đã giải thích nhiều lần trên FB này. Kolas Yotaka - Wikipedia

No comments:

Post a Comment