Friday, July 2, 2021

 LÊ VIẾT LÂM qua lăng kính của LTS

LVL sinh năm 1969 tại Thanh Hóa.

LÊ = 35 = 8 

VIẾT = 6154 = 16 = 7

LAM = 314 = 8

Cộng lại: 8 7 8 = 23 = cực kỳ may mắn 

No comments:

Post a Comment