Friday, July 2, 2021

 TRẦN ĐÌNH LONG, CEO của thép Hòa Phát.

TRẦN = 4215 = 12 = 3

ĐÌNH = 4155 = 15 = 6 

LONG = 3753 = 18 = 9

VŨ = 66 = 12 = 3

THỊ = 451 = 10 = 1

HIỀN = 5155 = 16 = 7

No comments:

Post a Comment