Thursday, March 10, 2016

Người ta tạo tội lỗi hay chiếm đoạt của cải của ng khác làm gì , v.v... khi biết rằng : chết sẽ trở về cát bụi . Phải là 1 họa sĩ BẬC THÀY mới vẻ đc tranh này vì tùy theo suy nghĩ của mình mà ta thấy 2 cảnh khác nhau .
Gửi quan tham VN : nếu sám hối , làm điều ích nước
 lợi dân , ông sẽ giống như cô gái ngồi trước gương
nếu 
tiếp tục phản nước hại dân , ông sẽ giống như cái đầu lâu . 
Vì tiếp sau tội áchình phạt  

No comments:

Post a Comment