Tuesday, July 23, 2013

Bài 'Tôi dạy học' phần 2 cũa H.N.Chênh (phần nói thêm) .
Và điều rất lạ là một người như ông mà vẫn được học nhiều năm ở ĐH khoa học Sài gòn cho tới ngày 30.4.75 .
Vì trong bài 'Tôi và Việt cộng' , ông viết , ' . . . ba tôi, mẹ tôi,  anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là VC nằm vùng hoặc đã thoát ly . Ba tôi là bí thư chi bộ đảng cũa làng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965. . . Khi vào năm 1952 mặt trận Hòa Vang bị Pháp đánh vỡ, cả GĐ tôi cùng dân làng bỏ chạy vào chiến khu (cũa Việt minh) ở Tam Kỳ và tôi được sinh ra ở đó. . . .
Những năm ĐH , tôi cũng một hai lần tham gia biểu tình chống Mỹ Thiệu. Sau đó tôi được lôi kéo vào nhóm SV chống Mỹ ở ĐH Khoa Học mà trưởng nhóm là anh HTH, giảng nghiệm viên hướng dẫn thí nghiệm hóa của tôi . . . Năm ngày sau kết thúc chiến tranh (30.4.75) , biết lớp cao học  đang chuẩn bị thi và làm luận án tốt nghiệp của tôi bị giải tán , tôi buồn rầu vì mất học . . .'
Do vậy , ông đã đúng khi viết 'Tôi thấy mình cũng trách nhiệm không nhỏ trong chuyện nầy."


No comments:

Post a Comment