Thursday, August 12, 2021

TIÊU CỰC TRONG ĐCSVN

 Tuyệt đại bộ phận  quan chức  cộng sản tham   nhũng không có tiêu cực trong tư tưởng chính trị, tức  là tuyệt đối  theo đường  lối quan điểm của đảng. Họ chỉ có tiêu cực trong đạo đức, lối sống. Và chỉ khi tham nhũng, mới có tiền để sống xa hoa, từ đó xa rời người dân.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58150337

No comments:

Post a Comment