Friday, August 13, 2021

ĐÀ = 41 = 5

NẲNG = 5153 = 14 

Cộng lại: 5 + 14 = 19 = rất may mắn.

HÀ = 51 = 6

NỘI = 571 = 13 = 4 

Cộng lại: 6 + 4 = 10 = bánh xe định mạng

SÀI = 3 11 = 5

GON = 375 = 15 = 6 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

No comments:

Post a Comment