Saturday, June 16, 2018

Nếu VC tôn trọng
các giá trị phổ 
quát của loài 
người như tự do
ngôn luận , tự
do báo chí , tự
do hội họp , 
bầu cử tự do
v.v... thì họ ko 
còn là VC ! 

No comments:

Post a Comment