Saturday, June 16, 2018

Dân Việt, trong đó có
tôi, đã và đang trả nợ
tiền kiếp: khi dân Việt
chưa trả hết nợ thì vẫn
tiếp tục bị đầy đọa; khi
trả hết nợ thì bọn VC
sẽ bị thu hồi giống như
hàng triệu xe hư hỏng
bị thu hồi (recall) hàng
năm ở Mỹ .

No comments:

Post a Comment