Tuesday, January 30, 2018

TIÊN TRI CỦA ALEXIS DE TOCQUEVILLE .
Dân chủ sẽ có những hậu quả ko ai mong muốn : sự chuyên chính của đa số về tư tưởng . . . Bạo lực của tinh thần đảng phái và sự phán đoán của kẻ thông minh/ưu tú lại phụ thuộc (subordinate) vào thành kiến của kẻ ít học/ngu dốt (ignorant) . -- Alexis de Tocqueville đã tiên tri như vậy và (đau khổ thay) đã đúng với thực tế của nước mỹ bây giờ .
Giải thích :
1/ "Sự chuyên chính của đa số về tư tưởng" , nghĩa là thiểu số sẽ bị đa số áp đặt về tư tưởng : Trump thắng do phiếu của cử tri đoàn : danh chánh ngôn thuận , đúng hiến pháp , ko ai chối cải .
2/ "Sự phán đoán của kẻ thông minh/ưu tú lại phụ thuộc vào thành kiến của kẻ ít học/ngu dốt" . Hiện nay mọi phản biện về chánh sách của Trump dễ bị dập tắt với lý do "Trump do dân bầu" ; mà thành phần này là những người ít học .

No comments:

Post a Comment