Tuesday, January 30, 2018

Chi phí để nuôi quân Mỹ tại Nhật , bài 2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1746920971988388&set=pcb.1746909448656207&type=3
http://mainichi.jp/english/articles/20160530/p2a/00m/0na/017000c#csidx486975be3b963c2b32c958345bc0d02

No comments:

Post a Comment