Thursday, January 25, 2018

CÚM ĐÃ BIẾN NHIỀU BV GIỐNG NHƯ THỜI CHIẾN .

Flu drives hospitals into 'war zone' conditions: Tents on the street in California, 'state of emergency' in Alabama, and Boston is using GATORADE to plug shortage of IV drips/Bịnh cúm đã khiến nhiều bv giống như thời chiến : Lều được dựng trên đường phố tại Cali, 'tình trạng khẩn cấp' ở bang Alabama , và tp Boston đang dùng (nước tăng lực) Gatorade đưa vào bao tử thay vì tiêm chất bổ qua tỉnh mạch 

  • Hospitals in Southern California have set up emergency tents in their parking lot to treat the influx of flu patients - a scene that looks like a 'war zone'/Các bv ở Nam Cali đã dựng lều cấp cứu trong bãi đậu xe để trị bịnh nhân cúm đến dồn dập - một cảnh giống như 'vùng chiến sự' . 
  • The state has been hit hard with the flu and reported 42 deaths in patients under 65 but the number continues to climb/Bang này đã bị ảnh hưởng nặng bởi cúm và đã báo cáo 42 ng chết dưới 65 tuổi nhưng con số này tiếp tục tăng .
  • Other hospitals are treating patients in hallways, cancelling surgeries and turning away patients/Những bv khác đang trị bn trong hành lang , hủy bỏ các mổ xẻ và từ chối bn .
  • Pharmacies nationwide are running out of flu medications and there is shortage of IV bags due to Hurricane Maria 
  • The flu is devastating 49 states with Alabama declaring a State of Emergency and the death toll so far killing 85 adults and 20 children in the US/Các nhà thuốc toàn quốc đang khan hiếm thuốc cúm và thiếu túi dùng để tim tỉnh mạch , do hậu quả của bão Maria . Cúm đang tàn phá 49 bang với Alabama tuyên bố tình trạng khẩn cấp và số ng chết , tới nay , là 85 ng lớn và 20 trẻ em trên nước Mỹ .
California hospitals have been compared to a war zone with emergency tents used for major disasters set up in parking lots to treat patients suffering from this year's deadly flu outbreak/Các bv ở Cali đã được so sánh như vùng chiến sự với lều cấp cứu , dùng khi thiên tai , được dựng ở bãi đậu xe để trị bn bị dịch cúm năm nay .  
Scores of overcrowded and understaffed facilities are treating patients in hallways, turning storage closets into hospital rooms and cancelling surgeries to have more staff to tend to flu patients/Hàng chục bv chật ngứt bn và nhân viên làm việc ko xuể khi phải trị bn trong hành lang , dùng kho chứa thuốc làm phòng bịnh và hủy bỏ các mổ xẻ để có nhiều nhân viên lo cho bn cúm . 
The flu is devastating 49 states with Alabama declaring a State of Emergency, Boston hospitals pumping Gatorade through stomach tubes and hospitals in Texas and Minnesota turning patients away/Cúm đã tàn phá 49 bang với Alabama tuyên bố tình trạng khẩn cấp , các bv ở Boston bơm nước tăng lực Gatorade vào bao tử bn và nhiều bv ở Texas và Minnesota ko nhận bn .
This year's outbreak is on track to becoming one of the worst flu seasons in recent history due to a deadly strand that has so far killed 85 adults and 20 children nationwide as the numbers continue to climb/Cơn bùng phát năm nay đang được theo dỏi , trở nên 1 trong những mùa cúm tệ hại nhứt trong lịch sử gần đây do 1 dòng cúm chết người mà tới nay đã giết 85 ng lớn và 20 trẻ em khắp nước trong khi con số tiếp tục tăng cao .
A hospital in Loma Linda, California, along with several others have set up 'surge tents' in their parking lots to treat the influx of patients sick with the flu
A hospital in Loma Linda, California, along with several others have set up 'surge tents' in their parking lots to treat the influx of patients sick with the flu/Một bv tại Loma Linda , nam Cali , cùng với các bv khác đã dựng các phòng cấp cứu tại bãi đậu để trị bn cúm đang ồ ạt kéo đến . 
Health officials said the flu has killed more than 42 people under the age of 65 in California. Pictured is one of the tents at Palomar Medical Center
Health officials said the flu has killed more than 42 people under the age of 65 in California. Pictured is one of the tents at Palomar Medical Center/Một lều cho nhân viên làm việc ở trung tâm y khoa Palomar . 
The tents at Loma Linda Medical Center were only expected to be up for a few days but have remained for nearly three weeks due to the surge of patients
The tents at Loma Linda Medical Center were only expected to be up for a few days but have remained for nearly three weeks due to the surge of patients/Các lều này ở bv Loma Linda dự định chỉ dùng trong vài ngày nhưng đã tồn tại gần ba tuần do bn đến dồn dập .
Flu season officially begins in October but this year's particularly dangerous strain, H3N2, has come relatively early and is expected to last until May/Mùa cúm chính thức bắt đầu tháng mười nhưng dòng cúm đặc biệt nguy hiểm , H3N2 , đã đến tương đối sớm và có thể kéo dài đến tháng 5 .  
Health officials are urging everyone to get their flu shot and say it is not too late to protect yourself from the virus/Các viên chức y tế đang cổ vỏ mọi ng nên chích ngừa cúm và nói ko quá trể để tự bảo vệ từ virus này .  
More strains of the virus will emerge in the next two months along with the already widespread H3N2 strain dubbed the 'Aussie flu' that killed hundreds in 2014, according to the Centers for Disease Control and Prevention/Nhiều dòng của virus này sẽ nỗi lên trong 2 tháng tới cùng với dòng H3N2 đã lan truyền - còn có tên là 'cúm Aussie' đã giết hàng trăm ng trong 2014 , theo trung tâm phòng ngừa bịnh tật CDC . 
The CDC has also felt the wrath of the virus and closed their headquarters in Atlanta due to weather and illness.
 In my career, I've never seen anything like this/Trong nghề tôi , tôi chưa bao giờ cảnh như vầy 
Hospitals in California have flown in nurses from out of state and are cancelling scheduled surgeries so staff can tend to flu patients/Các bv ở Cali đưa y tá từ ngoài bang và hủy bỏ các ca mổ chuẩn bị để y tá có thể phục vụ bn cúm
While Palomar Health Center in Escondido is treating patients in the hallways, Good Samaritan Hospital in San Jose has cleared out a storage area to make room/Trong khi bv Palomar ở Escondido trị bn trong hành lang , bv Good Samaritan ở SJ đã dọn trống kho để có thêm phòng bịnh .
Michelle Gunnett, Director of Emergency Services at Palomar Health Center told Daily Mail Online: 'We were the first in San Diego County to set up the tent and we had it for 8 days but it just wasn’t patients we could see in a tent-like setting.'/ GĐ trung tâm cấp cứu ở bv Palomar nói : Chúng tôi là nơi đầu tiên ở San Diego đã dựng lều được 8 ngày nhưng chúng tôi chưa từng thấy bn như vậy trong khung cảnh lều trại .
She added that if the flu progresses, they may need to use them again in order to take pressure of the emergency room/Bà nói thêm rằng nếu cúm tiến triển , họ tiếp tục dùng các lều này để giảm áp lực ở phòng cấp cứu .  
After the new year Loma Linda University Medical Center set up tents in their emergency room parking lot to treat flu patients/Sau ngày đầu năm , bv của ĐH Loma Linda đã dựng lều trong bãi đậu xe của phòng cấp cứu để trị bn cúm 
Connie Cunningham, Executive Director of Emergency Services at the hospital, told the Los Angeles Times that she only expected the tents to be up for a few days but nearly three weeks later staff are treating 60 more patients a day than usual/GĐ của phòng cấp cứu của bv này nói rằng họ dự định dùng lều trong vài ngày nhưng gần ba tuần sau nhân viên vẫn còn điều trị 60 bn mỗi ngày nhiều hơn bình thường . 
'In my career, I've never seen anything like this,' she said/Trong nghề nghiệp tôi , tôi chưa bao giờ thấy như vậy , bà nói . 
Last week the emergency room at UCLA Medical Center in Santa Monica turned away patients when more than 200 people came in reporting flu-like symptoms/Tuần qua phòng cấp cứu của bv thuộc ĐH Cali tại Los Angeles đã ko nhận bn khi hơn 200 ng khai báo có triệu chứng cúm.
Doctors from the hospital said they had not seen emergency rooms this crowded since the 1994 Northridge earthquake that killed 57/BS tại đây nói chưa bao giờ bn đông như vầy kể từ động đất Northridge 1994 - đã giết 57 ng . 

WHAT ARE THE FLU STRAINS HITTING THE US THIS YEAR?/Dòng cúm nào đang tấn công nước Mỹ năm nay ? 

There are many different types of flu circulating around the world, but four main types are being seen, or are set to emerge, in America this winter//Có nhiều loại cúm lan truyền khắp thế giới nhưng chỉ có 4 dòng chánh đang có mặt hay sắp xuất hiện tại Mỹ mùa đông này .
H3N2 - Dubbed 'Aussie flu' after it struck Australia hard last winter, this strain is more likely to affect the elderly,/who do not respond well to the current vaccine. This is one of the most common strains seen so far this winter and the same one that made 2014 the worst flu-season in recent history/H3N2 - Được đặt tên là 'cúm Aussie' sau khi tấn công nặng nề Úc mùa đông năm ngoái , dòng cúm này dễ ảnh hưởng ng già vì ko đáp ứng tốt với thuốc ngừa hiện nay. Đây là 1 trong những dòng chánh được thấy tới nay trong mùa đông này và cũng là dòng đã khiến năm 2014 là mùa cúm tệ hại nhứt trong lịch sử gần đây . 
H1N1 - This strain – known as 'swine flu' - is generally more likely to hit children, who respond well to vaccination./ This has been seen nearly as often as H3N2 so far this year./ . In the past it was only commonly caught from pigs, but that changed in 2009 when it started spreading rapidly among humans in a major global pandemic/ H1N1 - Dòng này - được biết như 'cúm heo' - thường dễ tấn công trẻ em , vì chúng đáp ứng tốt với chích ngừa . Cho tới nay , cúm này xuất hiện nhiều gần như H3N2. Trong quá khứ chúng thường xảy ra ở heo , nhưng điều này đã thay đổi vào 2009 khi nó bắt đầu lan truyền nhanh chóng ở ng trong 1 đại dịch toàn cầu . 
B / Yamagata - This is known as 'Japanese flu'./.  Only people who received the 'four strain' vaccine - / which is being slowly rolled out after it was introduced for the first time this winter - are protected against the Yamagata strain./ . Those who received the normal 'three strain' vaccine are not protected/Yamagata - còn được biết là 'cúm Nhật" . Chỉ những ng đã chích thuốc ngừa '4 dòng' , sẽ từ từ có hiệu quả sau khi đưa vào xử dụng lần đầu tiên trong mùa đông này-được bảo vệ chống dòng Yamagata . Những ai chỉ chích ngừa loại '3 dòng' thông thường ko được bảo vệ .
B / Victoria- This strain is vaccinated against in the normal 'three strain' vaccine, but has hardly appeared so far this winter, with just four confirmed cases/Dòng Victoria đã được ngừa trong thuốc chũng '3 dòng' thông thường , nhưng ít xuất hiện mùa đông này , chỉ có 4 ca được xác nhận . 
This isn't the only medical center that has asked sick visitors to go home in order to prevent the spread of the disease/Nhiều bv đã bảo khách đến thăm bn nên về nhà để tránh bị lây cúm .
Hospitals nationwide, including Minnesota, Texas and California are turning young children away because they are the least likely to show symptoms of the flu/Nhiều bv khắp nước , bao gồm Minnesota , Texas và Cali đã ko cho trẻ em vào bv vì trẻ em ít khi xuất hiện triệu chứng của cúm .
California has so far reported 42 deaths from the flu in patients under 65, while this time last year they had only reported nine deaths/Cho tới nay Cali đã báo cáo 52 ng , dưới 65 t , chết vì cúm , trong khi lúc này năm ngoái chỉ có 9 ng . 
The virus has been killing victims within days of showing symptoms including mother-of-three marathon runner from California, Katie Oxley Thomas, 40, who died of the flu just 48 hours after falling ill./Cúm đã giết nhiều ng sau vài ngày xuất hiện triệu chứng như vđv marathon , mẹ của ba con , Katie Oxley , 40 t , chết vì cúm , chỉ sau 48 giờ mắc bịnh . 
Pharmacies have been scrambling to restock their shelves with Tamiflu due to the increase in demand/Nhiều nhà thuốc đã vất vả nhập về thuốc Tamiflu do nhu cầu gia tăng .    
Nihar Mandavia, a pharmacist who owns Druggist Pharmacy in Laguna Niguel, California, told Daily Mail Online that his pharmacy has been selling an average of 30 Tamiflu per day/Một dược sĩ ở nam Cali nói , đã bán trung bình 30 hộp thuốc Tamiflu mỗi ngày .
'Usually during flu season we sell maybe one a day,' he said/Thông thường , vào mua cúm , chúng tôi chỉ bán 1 hộp mỗi ngày .    
There is also a nationwide shortage of IV bags used to administer vital fluids due to a major production facility in Puerto Rico being shattered by Hurricane Maria in September/Cũng có sự thiếu hụt túi tiêm tỉnh mạch khắp nước do nhà máy ở Puerto Rico bị tàn phá bởi bão Maria tháng 9 rồi . 
At Massachusetts General Hospital in Boston, patients have been pumped with Gatorade through a stomach tube as a replacement for the IV/Tại tổng bv Massachusetts ở Boston , bn được bơm (nước tăng lực) Gatorade thông qua ống vào bao tử vì thiếu ống vô tỉnh mạch .
The manufacturing plant has reopened but is not expected to produce enough IV bags to supply the US until April/Dù nhà máy đã mở lại nhưng chỉ đạt yêu cầu vào tháng tư .  
The lack of supplies and tents used to treat patients is akin to that of war zones during battle.
A map published by the CDC on January 6 shows the severity on the flu across the US 
A map published by the CDC on January 6 shows the severity on the flu across the US 
The virus is now widespread in 49 states and has hit California particularly hard 
The virus is now widespread in 49 states and has hit California particularly hard/ Cúm đang lan truyền tại 49 bang và Cali bị nặng nhứt . 
Pictured is Torrey Jewett (left) as she looks on as her roommate Donnie Cardenas (right) who is recovering from the flu at Palomar Medical Center in California 
Pictured is Torrey Jewett (left) as she looks on as her roommate Donnie Cardenas (right) who is recovering from the flu at Palomar Medical Center in California/Cô Torrey Jewett , trái , đang nhìn bạn cùng phòng , đang phục hồi từ cúm ở bv Palomar ở Cali . 
Alabama has declared a State of Public Health emergency with half of hospitals in the state at 90 percent capacity, while others are full or overcapacity/Bang Alabama đã tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp' với 1/2 bv của bang có khả năng 90/100 , trong khi các bv khác thì đầy hay quá tải .  
'We have a crisis situation going on with numbers of patients infected by influenza in Alabama,' Acting State Health Officer Scott Harris said in a Friday press conference. 'We are seeing very large numbers, and that's particularly been true for the last two to three weeks.'/"Chúng tôi đang có tình trạng khẩn cấp với số bn bị cúm trong bang,"quyền BT y tế nói ngày thứ sáu lúc họp báo . "Chúng tôi thấy rất nhiều bn , đặc biệt trong 2-3 tuần qua." 
This season the flu has killed at least 20 children and more than 85 adults in the US, according to CDC reports/Mùa cúm này đã giết ít nhứt là 20 trẻ em và hơn 85 ng lớn , theo báo cáo của CDC .
The rate of hospitalizations almost doubled in two weeks, leaving hospitals overcrowded, understaffed and turning some patients away/ Mức nhập viện gần như tăng hai lần trong 2 tuần , khiến bv quá tải , nhân viên làm ko xuể và ko nhận 1 số bn.
Experts warn that infants and elderly people are the most vulnerable. The flu is now widespread in more than 46 states as the outbreak reaches his peak, making it one of the worse flu seasons in years/Các chuyên gia cảnh báo rằng trẻ em và ng già dễ bị nhứt . Cúm đang lan truyền tại hơn 46 bang vì đang ở cao điểm , khiến cho nó là 1 mùa cúm tệ hại nhứt trong nhiều năm .
It is especially dangerous because while most people suffering from the flu experience fever, chills, muscle aches, cough, congestion, runny nose, headaches and fatigue, not all those infected show symptoms/Nó đặc biệt nguy hiểm vì trong khi phần lớn bn cúm bị sốt , ớn lạnh (chill) , đau nhức bắp thịt , nghẹt mũi , chảy nước mũi , nhức đầu và mệt mỏi ; nhưng ko phải tất cả những ai nhiễm bịnh đều có những triệu chúng này .
Therefore, health professionals urge everyone to wash their hands and avoid close contact with people even if they do not appear to be infected/Vì vậy các chuyên gia y tế cổ vỏ mọi ng rửa tay và tránh tiếp xúc gần gủi với mọi ng ngay cả  họ ko có vẻ bị nhiễm bịnh .  
Hospitals overwhelmed by massive flu outbreak across the country

Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Previous
Play
Skip
Unmute
Current Time0:00
/
Duration Time2:24
Fullscreen
Need Text
Katharine Gallagher


Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-5279685/California-hospitals-looks-like-flu-war-zone.html#ixzz55EOaigQW
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

No comments:

Post a Comment