Tuesday, June 21, 2016DÙNG MAPS TRÊN IPHONE ĐỂ ĐI ĐƯỜNG . 

Trước nhứt , bạn vào Maps trên iPhone 6.

I/ Sau khi bạn nhập địa chỉ nơi đến (vào ô trống sau chữ Clear) , hình dưới , Maps sẽ chỉ nhiều đường ; dưới đây là hai đường/lộ trình . (After you enter your destination, Maps will show you multiple routes). 
Đường/lộ trình 1 :
II/ Maps theo mặc định sẽ chỉ đường ngắn nhứt . Để chọn đường khác , nhấp Timestamp  ? nằm kế đường này . (Maps will default to the quickest route. To select an alternate route, tap the timestamp next to the route). 
 Lộ trình 2 : 
III/ Nhấp vào Start để bắt đầu . Maps sẽ cung cấp chỉ dẩn bằng lời nói và ước tính thời gian sẽ tới địa điểm này) . (Tap Start to begin. Maps will give you spoken directions and an estimated time of arrival).
IV/ Bạn có thể nhấp Overview ở góc phải để thấy lộ trình . Nếu có chỉ dẩn bằng lời nói , Maps sẽ cung cấp chỉ dẩn ngay trên màn hình . Chỉ dẩn bằng lời nói có thể ko có trên mọi thiết bị hay ở một số nước . (You can tap Overview in the top-right corner to see your route. If spoken directions are available, Maps will provide them with the onscreen directions. Spoken directions might not be available on all devices or in some countries).
V/ Để thêm một địa điểm vào phần bạn thích (favorite) , nhấp  > vào nhản Pin . Rồi nhấp trái tim , ở góc phải) . (To add a location to your favorites, tap  on the Pin label. Then, tap  , in the upper-right corner).  

No comments:

Post a Comment