Wednesday, March 23, 2016

Khủng bố tại Brussels ngày 21/3/16 , nhớ tới vụ khủng bố ngày 8/5/1969 , do VC thực hiện , tại Bưu điện Trung tâm Sài gòn , tại công trường Kennedy , Sài gòn , xem hai hình dưới .




 VC ĐẶT BOM TRƯỚC TÒA NHÀ , SAU NÀY LÀ QUỐC HỘI CỦA VNCH , ẢNH TỪ BÁO LIFE 26/1/1952 








No comments:

Post a Comment