Monday, June 28, 2021

 Huang = 56153 = 20 = 2

Wei = 651 = 12 = 3 

Vì 2 + 3 = 5 nhỏ hơn 10 nên ta phải cộng 20 và 12, sẽ bằng 32. Sau đây là ý nghĩa của số này.


viya = 6111 = 9

No comments:

Post a Comment