Sunday, December 13, 2020

 Một tiểu đoàn Công Binh Mỹ đã phục hồi tỉnh lộ 547, có từ đời Pháp, để giúp quân Mỹ đi lại dễ dàng từ Huế vào Thung lũng A Shau.

Nguồn: http://www.19engrvn.org/Resources/KYSU%20Magazine,%20Vol1%20No3,%20Fall%201969v2.pdf


No comments:

Post a Comment