Monday, March 2, 2020

Một số ảnh về sinh hoạt của 3 trường công lập tại SG (GL , TV và Lê văn Duyệt , đ. Lê v Duyệt , gần Lăng Ông . Một thời đầy ắp những kỷ niệm của tuổi học trò . Chụp năm 1960 , thời ông Diệm .

No comments:

Post a Comment