Thursday, December 28, 2017

VỚI NHỮNG DÂN VÀ QUAN VÔ TRÁCH NHIỆM , ĐẤT NƯỚC NÀY SẼ DIỆT VONG , TRỞ THÀNH MỘT TỈNH CỦA TRUNG CỘNG MÀ THÔI . 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1679505555396597&set=pcb.1679476362066183&type=3

No comments:

Post a Comment