Thursday, December 28, 2017

Ngay từ thời đế quốc La Mã , cách đây trên dưới 2.000 năm , khái niệm NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN (rule of law) đã được đặt ra .
"Người Hy Lạp nặn (shape) tượng đồng rất sống thực đến độ chúng như đang thở ,
Và khắc chạm các đá hoa/cẩm thạch (carve marble) cũng sống động như vậy ,
Người Hy Lạp giỏi về hùng biện (great oration) và đo lường ,
Vũ trụ rất giỏi đến độ họ đoán trước lúc sao mọc ,
Nhưng bạn , dân La Mã , hảy nhớ lại những nghệ thuật vĩ đại của bạn ;
Cai trị người dân với thẩm quyền ,
Thiết lập hòa bình bằng pháp quyền ,
Chinh phục những lãnh thổ to lớn , và chứng tỏ cho họ sự nhân từ/rộng lượng (mercy) mỗi khi họ bị chinh phục .
Tập thơ Aeneid VI , 847-853 của thi hào Virgil ".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwwwtrananhtu.blogspot.com%2F2016%2F12%2Fe-quoc-la-ma-dich-tu-national.html%3Fspref%3Dfb&h=ATOtCnS4kDeNnXkPqwlL4aCXcXFXohjeC8dPfpoOXPjEh4cG7-rznjVawD9mjNV1xsrXQqTJwxmURCoAmTBE5pNWHBRm0n5--50aRlwZwnmTqPLAgpx9irWwwYapfW3XuMqcxReS2q0-1hz_mPDszyDYDR-XaWOFBEMuym9LqCmrombwn12u2wV7hJAUz1e8wC7Ib_96Vdtv0wmh5BthKEEYsm7SpSMqg8CvaAO-b_IcikQkwcRs2RijUXYSLAJ5eQTQ0LEs3SIPQKho2CyfcP3BY9bPb4ARnBLCL-22KrWmj_5WrVSDAk3ka_aPpefn4w

No comments:

Post a Comment