Thursday, December 28, 2017

Ngay từ thời đế quốc La Mã, cách đây trên dưới 2.000 năm, khái niệm NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN (rule of law) đã được đặt ra.
"Người Hy Lạp nặn (shape) tượng đồng rất sống thực đến độ chúng như đang thở,
Và khắc chạm các đá hoa/cẩm thạch (carve marble) cũng sống động như vậy,
Người Hy Lạp giỏi về hùng biện (great oration) và đo lường,
Họ rất giỏi về vũ trụ đến độ đoán trước lúc sao mọc,
Nhưng bạn, dân La Mã, hãy nhớ lại những nghệ thuật vĩ đại của bạn:
Cai trị người dân với thẩm quyền,
Thiết lập hòa bình bằng pháp quyền,
Chinh phục những lãnh thổ to lớn, và chứng tỏ cho họ sự nhân từ/rộng lượng (mercy) mỗi khi họ bị chinh phục.
Tập thơ Aeneid VI , 847-853 của thi hào Virgil.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwwwtrananhtu.blogspot.com%2F2016%2F12%2Fe-quoc-la-ma-dich-tu-national.html%3Fspref%3Dfb&h=ATOtCnS4kDeNnXkPqwlL4aCXcXFXohjeC8dPfpoOXPjEh4cG7-rznjVawD9mjNV1xsrXQqTJwxmURCoAmTBE5pNWHBRm0n5--50aRlwZwnmTqPLAgpx9irWwwYapfW3XuMqcxReS2q0-1hz_mPDszyDYDR-XaWOFBEMuym9LqCmrombwn12u2wV7hJAUz1e8wC7Ib_96Vdtv0wmh5BthKEEYsm7SpSMqg8CvaAO-b_IcikQkwcRs2RijUXYSLAJ5eQTQ0LEs3SIPQKho2CyfcP3BY9bPb4ARnBLCL-22KrWmj_5WrVSDAk3ka_aPpefn4w

No comments:

Post a Comment