Saturday, August 19, 2017

NHÀ THỜ SAGRADA FAMILIA Ở MADRID TÂY BAN NHA CŨNG LÀ MỤC TIÊU DỰ ĐỊNH CỦA BỌN KHỦNG BỐ ISIS .
Nguồn : NAT GEO Dec 2010 .


No comments:

Post a Comment