Thursday, July 20, 2017

Nhà Hàng Pagode ở góc phải là nơi mỗi sáng , tôi ăn điểm tâm kiểu Pháp* trong
khoảng năm 1972-73 . Chụp trên đường Tự Do , đường cắt ngang là Lê Thánh 
Tôn . * Kiếp trước tôi là dân Pháp nhưng do nhiều tội nên kiếp này đầu thai ở VN

No comments:

Post a Comment