Friday, January 6, 2017

1. CÁC ĐIỀU KHOẢN : NGƯỜI THUÊ đồng ý trả trước $ . . . mỗi tháng vào ngày . . . của mỗi tháng .
Hợp đồng sẽ bắt đầu ngày . . . , 20 . . . và tiếp tục : 
A . Cho tới ngày . . . , 20. . . như là người ký hợp đồng một năm . Sau đó sẽ tính tiền từng tháng . Nếu người thuê đổi chỗ ở TRƯỚC ngày hết hạn của hợp đồng , y sẽ chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà (1) cho đến khi nhà này được người khác thuê và/hay (2) cho đến khi hết hạn hợp đồng .
B. Nếu thuê nhà tính từng tháng , có thể kết thúc bởi 1 trong hai phía . Người chủ thông báo bằng giấy trước 60 ngày để người thuê dọn đi (nếu thuê trên 1 năm) , hay thông báo bằng giấy trước 30 ngày để người thuê dọn đi (nếu thuê dưới 1 năm) và người thuê thông báo cho chủ bằng giấy trong 30 ngày ý định dọn đi của mình .
Dịch từ :
. . .
1. TERMS: RESIDENT agrees to pay in advance $____________ per month on the _______ day of each month.
This agreement shall commence on _______________________________, 20_____ and continue: (check one) .
A. Until _______________________________, 20_____ as a leasehold. Thereafter it shall become a month-to-month tenancy. If RESIDENT should move from the
premises prior to the expiration of this time period, he shall be liable for all rent due until such time that the apartment is occupied by an OWNER approved paying
RESIDENT and/or expiration of said time period, whichever period is shorter.
B. A month-to-month tenancy, that may be terminated by either party. The OWNER giving 60-day written notice to move (for more than 1 year tenancy), or a 30-day
written notice to move (for less than 1 year tenancy) and the RESIDENT giving 30-day written notice of intent to terminate tenancy.
Nguồn : HĐ thuê nhà/phòng tại Cali .

No comments:

Post a Comment