Friday, January 6, 2017

Nếu iPhone , iPad , hay iPod không khởi động/If your iPhone, iPad, or iPod touch won‘t turn on

                 
Your device might have a frozen screen that doesn’t respond when you touch it or press buttons/Thiết bị của bạn có thể có màn hình bị "đơ" , nghĩa là không đáp ứng khi bạn chạm hay bấm các nút . Or maybe your device begins to turn on, but gets stuck during startup. These steps can help/Hay có thể thiết bị của bạn bắt đầu khởi động, nhưng bị kẹt trong lúc khởi động . 
If your screen is black or frozen/ Nếu màn hình đen hay bị "đơ" .

First, try to force your device to restart/Trước nhứt , hảy cố gắng ép thiết bị tái khởi động   • Forcing your device to restart won't erase the content currently on your device/Ép thiết bị tái khởi động sẽ ko xóa nội dung đang chứa trong thiết bị . 
  • You can force your device to restart even if your screen is black or your buttons aren't responding/Bạn có thể ép thiết bị của bạn tái khởi động ngay cả khi màn hình đen hay các nút ko đáp ứng . 
To force restart an iPhone 7 or iPhone 7 Plus: Press and hold both the Sleep/Wake and Volume Down buttons for at least ten seconds, until you see the Apple logo/Để ép một iPhone 7 hay iPhone 7 Plus tái khởi động : Để ép một iPhone 7 hay iPhone 7 Plus tái khởi động . Bấm và giử hai nút Sleep/Wake và Volume Down trong ít nhứt 10 giây , cho tới khi quả táo Apple hiện ra . 
To force restart an iPhone 6s and earlier, iPad, or iPod touch: Press and hold both the Sleep/Wake and Home buttons for at least ten seconds, until you see the Apple logo/ Để ép một iPhone 6s hay cũ hơn, iPad , hay iPod touch tái khởi động  : Bấm và giử 2 nút Sleep/Wake và Home trong ít nhứt 10 giây , cho tới khi bạn thấy quả táo .

If your device still won't turn on or start up/Nếu thiết bị của bạn vẫn không khởi động 

Plug in your device and let it charge for up to one hour/Cắm vào ổ điện và để nó "xạc" trong một giờ .  
After a few minutes, you should see the charging screen/Sau vài phút , bạn sẽ thấy màn hình đang "xạc" .  

If you don't see the charging screen within an hour, or you see the connect to power screen, check the jack, USB cable, and power adapter/ Nếu trong một giờ đồng hồ , bạn ko thấy màn hình đang xạc , hay bạn thấy tia chớp , xem hình , hảy kiểm tra phích cắm (jack) , dây USB , và bộ chuyển điện (power adapter) . Make sure that everything is plugged in firmly, free of debris, and not damaged. You might want to try a different USB cable or power adapter/Hảy chắc chắn rằng mọi thứ đều cắm chặc chẽ , ko có bụi bậm , hay ko hư hỏng . Có thể bạn nên thử bằng một dây USB hay bộ chuyển điện khác . 

No comments:

Post a Comment