Thursday, May 5, 2016

A . Cách lập Voicemail cho phone của ATT .
1/ Bấm và giử số 1 hay phím voicemail trên keyboard . Kế đó , chọn ngôn ngữ ; nếu English bấm 1 .
2/ Tạo và nhập mật mã cho voicemail này từ 4 đến 15 số .
3/ Chọn loại chào mừng - mà bạn muốn ng gọi nghe - trước khi họ để lại lời nhắn .
- Để chọn Standard greeting with your number , bấm 1 và bấm # để tiếp tục .
- Để chọn Standard greeting with your name , bấm 2 và bấm # để tiếp tục .
- Để chọn lời nhắn riêng , bấm 3 . Thu lời nhắn và bấm # để tiếp tục .

4/ Bạn sẽ nghe 1 chỉ dẩn ngắn về voicemail .
- Sau khi nghe chỉ dẩn này , bấm 2 để t.tục , rồi bấm phím * để trở lại Menu chánh .
B . Muốn nghe voicemail , bấm và giử 1 ; kế đó nhập mật mã . Bạn sẽ nghe các voicemail , sau khi nghe :
- muốn xóa lời nhắn này , bấm 7.
- muốn lưu , bấm 9 .
- ko muốn nghe , bấm dấu hiệu số .
- nghe lại , bấm 0 và 4 .
- muốn nghe lại lời nhắn đã xóa , bấm 1 và 9 .
- nghe chỉ dẩn khác , bấm 0
- trở lại Menu chánh , bấm dấu hoa thị .

No comments:

Post a Comment