Thursday, May 5, 2016

Chỉ khi nào quốc hội VN được lập ra qua một cuộc bầu cử phổ thông , trực tiếp
và kín , 
có quốc tế giám sát thì các vấn nạn như "cá chết hàng loạt", lạm quyền ,
tham nhũng
v.v.. sẽ giảm thiểu rất nhiều  . Vì khi ấy , các đại biểu sẽ làm theo 
ý nguyện của cử tri , không theo lịnh của đảng như hiện nay .

  

No comments:

Post a Comment