Thursday, May 5, 2016

                                          Chỉ khi nào quốc hội VN hiện nay được tạo qua một cuộc bầu cử phổ thông , trực tiếp và kín , có quốc tế giám sát thì các vấn nạn như "cá chết hàng loạt" , ô nhiểm môi trường sẽ giảm thiếu rất nhiều để không còn xảy ra . Vì khi ấy , các đại biểu sẽ làm theo ý nguyện của cử tri , không theo ý của đảng như hiện nay .

No comments:

Post a Comment