Wednesday, March 9, 2016

ĐẢNG CS NHỰT ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG SAU 1945 , NGHĨA LÀ LÚC MỸ CHIẾM ĐÓNG NHỰT . NGUỒN : LIFE 24 SEP 1945 .
       H1 - 2 : THÀNH VIÊN ĐCS NHẬT BIỂU TÌNH TẠI TOKYO ,
ĐẢ ĐẢO NHẬT HOÀNG HIROHITO , HỌ CHO BIẾT 
CÓ 600 ĐV ;
HỌ HY VỌNG KIẾM PHIẾU TRONG CUỘC BẦU CỬ 

                H 3 : NGƯỜI ĐÀN BÀ CẦM LOA , ĐÃ TỪNG 
BỊ CẢNH SÁT BỎ TÙ TRONG THỜI GIAN CHIẾN TRANH 


No comments:

Post a Comment