Saturday, October 10, 2015

MAO , HỒ VÀ MALENKOV TẠI RẠP CIROS HÀ NỘI 1954 .

Chụp tại rạp Ciros Hà Nội năm1954 sau khi Việt Minh tiến vào
Hà Nội . Hình Mao ở giửa và cao hơn hai hình còn lại 
  

No comments:

Post a Comment