Wednesday, June 26, 2013

TRÙNG TU CHÙA CHIỀN , MIẾU MẠO .

Việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, chùa chiền đã và đang diễn ra ở khắp nơi với cách làm hết sức tùy tiện; vừa lai căng kiến trúc mang tính sao chép.lắp ghép pha tạp, khoa trương lố lăng và kệch cỡm ...của thói cậy quyền cậy thế, cậy tiền cậy của...bất chấp đạo lý , bất chấp dư luận dẫn đến phá bỏ di sản văn hóa của Dân tộc, và để rồi các di tích lịch sử văn hóa , chùa chiền ...sau khi qua bàn tay của những kẻ mông muội nhân danh tôn giáo đứng ra trùng tu -trùng tu thì ít mà thể hiện sự ngu si học mót , học đòi cho giống thiên hạ thì nhiều : Một phần giống Trung Hoa, một phần giống Ấn Độ, thoang thoảng giống Nhật, giông Hàn ..chỉ ở trong màn( trong ban thờ ) là của Việt Nam ! Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên tri trước được việc này, Ngài viết : "Con yết ạch ạch tranh khôn( dùng quyền lực để tranh khôn , tranh hơn ), Võ già mở hội ( Võ sư tuổi đã già, sức đã yếu mở hội thì ai xem) , Mông tôn làm chùa ( Nhân danh tôn giáo nhưng mê muội như kẻ có mắt mà không có con ngươi lại đứng ra làm chùa )". Nước Việt Nam sẽ đi về đâu khi những di tích lịch sử văn hóa cứ đang ngày bị biến tướng đi ! Mai sau, khi con cháu của chúng ta muốn tìm hiểu về bản sắc văn hóa của dân tộc mình thì biết tìm ở đâu, tìm ở phương trời nào trên thế gian này (?)(!).

No comments:

Post a Comment