Wednesday, June 26, 2013

THỜI PHÁP THUỘC , CÓ LÚC BÁO CHÍ ở VN  ĐƯỢC TỰ DO TOÀN DIỆN . 

Tôi xin góp thêm thông tin cho bài viết cũa anh Nguyễn Thông .
A . Thời kỳ cụ Huỳnh Thúc Kháng làm báo , từ 1927-43 , trong GIAI ĐOẠN 1936-39 , báo chí ở VN được tự do nhờ Mặt trận Bình dân (Front Populaire) (1) nắm CQ ở Pháp .
"Do thắng lợi này , Luật Tự do BC (ban hành từ năm 1881) được áp dụng ở Đông Dương thuộc Pháp . . . quy định BC phát hành chỉ cần báo trước 24 giờ.
. . . BC giai đoạn 1936-1939 phát triển mạnh mẽ,  nhiều báo CM được phát hành CÔNG KHAI . Theo Daniel Hemery, Sở AN Đông Dương ước tính vào tháng 11/1938, chỉ riêng Nam Kỳ có tới 18 TỜ BÁO CS , phe TRỐT-KÍT (những người theo đệ Tứ quốc tế .-Tài) , hoặc THÂN CỘNG. Số in của báo Pháp giảm chỉ còn 30.580 bản trong khi số in của báo Việt là 153.000 bản. Tính đến ngày 1/1/1939 ở Đông Dương , số báo tiếng Việt và song ngữ Pháp Việt (tác giã ko cho số liệu .-Tài) tờ trong khi số báo Pháp chỉ còn 69 tờ.[3]"
Nguồn : "Báo chí Việt Nam thời thuộc địa ( nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6 )" , cũa TS Đặng thị vân Chi , trường ĐH HK xã hội và nhân văn Hà nội .
B . Chú thích : (1)  Mặt trận này là liên minh CT của các lực lượng cánh tả ở Pháp, bao gồm Đảng XH , ĐCS và các chính đảng, tổ chức CT khác trong thời kì 1935 - 1938. . . . với chủ trương chống phát xít, đòi quyền lợi CT , KT cho quần chúng, thi hành chính sách đối ngoại hòa bình và cải thiện đời sống KT, CT cho  các thuộc địa  Pháp.
MT thắng lợi trong cuộc bầu cử QH tháng 5 năm 1936 (386/610 ghế). Ngày 4 tháng 6 năm 1936, MT thành lập CP do Léon Blum đứng đầu. . . . đã thi hành một số chính sách đối nội và đối ngoại có tính chất giải phóng hơn cho các thuộc dịa. Ngày 21 tháng 6 năm 1937, CP Blum tan rã, CP Chautemps lên thay. Tháng 4 năm 1938, CP Daladier lên cầm quyền, MT này kết thúc."
Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_b%C3%ACnh_d%C3%A2n_%28Ph%C3%A1p%29
25.6.13

No comments:

Post a Comment