Monday, January 29, 2024

 BÙI = 261 = 9

THỊ = 451 = 10 = 1

 PHỐ = 857 = 20 = 2


Sanh ngày 4 năm 1972

No comments:

Post a Comment