Friday, December 10, 2021

 LÊ = 35 = 8

XUÂN = 5 6 1 5 = 17 = 8

PHONG = 8 5 7 5 3 = 28 = 10 = 1 

Cộng lại: 8 8 1 = 17. 
Mực Tím Sơn Đen: Thiếu Tá Lê Xuân Phong, Hùm Xám Đàlạt (muctimsonden.com)

No comments:

Post a Comment