Monday, May 11, 2020

Năm 1998 , tôi dọn về số nhà này , vừa mới thấy số nhà , tôi biết tôi sẽ gặp hên vì cộng các số sẽ bằng 6 ( 2 +3 + 0 + 1 = 6) .
Năm đó , tôi bắt đầu dạy Toán rất xuất sắc dù đã không rớ đến Toán trên 30 năm . Và nhiều may mắn đến với tôi sau khi đến nhà này .
Hình 1 : chụp năm 1998 .
Hình 2 : Ngôi nhà trong mộng của tôi , chụp năm 1998-99 .
(In 1998 , I moved to this address : just saw the street number , I knew I would have lucky things because 2301 meaning 2 + 3 + 0 + 1 = 6 , one of the luckiest number in Numerology . This year , I began teaching Math perfectly although I didn't "touch" it for over 30 years . And a lot of lucky thing happened after I moving to this house
Picture 1 : standing before the house .
Picture 2 : My dream house , taken in 1998-99 .No comments:

Post a Comment