Monday, August 26, 2019

Lính Mỹ được dân cho ăn cơm , lính mỹ chụp hình với trẻ em , lính mỹ xin trẻ em mồ côi ,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3569215959758871&set=pcb.3569219006425233&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDuXAaY9zv03-ix0bYb_6n2fnKGbcBj-Qn2OgB5dsv_P6f0ON25eko7tQNuNYVhxMe7jj7U_PYRYBZc

No comments:

Post a Comment