Wednesday, December 19, 2018


HCM nói , cán bộ , đảng viên là ĐẦY TỚ của 
nhân dân ! Bà Nguyễn kim Tiến cũng nói , 
bịnh nhân là THƯỢNG ĐẾ ! (nghĩa là trên cả
 ông chủ) . Nhưng BẤT HẠNH cho dân Việt 
là họ không được quyền chọn lựa đầy tớ 
hay thượng đế cho mình. Tất cả tai họa cho 
dân Việt là từ chổ này mà ra và VN tụt hậu
 so với các nước trong khu vực cũng từ
 nguyên nhân này .

No comments:

Post a Comment