Wednesday, September 12, 2018

Cuộc đời xui tận mạng .
Đỗ phước Phát sanh ngày 31/12/71 . 
ĐỖ = 4 7 = 11
PHƯỚC = 8 5 6 7 3 = 29 = 11
PHÁT = 8 5 1 4 = 18 = 9
Tổng cộng : 11 - 11 - 9 = 31
Sinh ngày 31 , tên cộng lại cũng bằng 31

No comments:

Post a Comment