Wednesday, September 12, 2018

Cuộc đời xui tận mạng hay một ví dụ về trả nợ dồn

1/ Đỗ phước Phát sanh ngày 31/12/71.
Nguyên là họ TRẦN = 4215 = 12 = 3 (sau 1975, chuyển sang họ Đỗ). 
ĐỖ = 4 7 = 11 = giữ nguyên.
PHƯỚC = 8 5 6 7 3 = 29 = 11 = 2
PHÁT = 8 5 1 4 = 18 = 9
Tổng cộng : 11 - 2 - 9 = 22 = TRẢ NỢ DỒN.
Nhận xét: Phát sinh ngày 31, tên cộng lại bằng 22, cả hai rút gọn đều bằng 4, rất xấu. 
2/ Cha là ĐỖ PHƯỚC LỘC
ĐỖ = 47 = 11
PHƯỚC = 29 = 11 = 2.
LỘC = 373 = 13 = 4
Cộng lại: 11 2 4 = 17 = 8 = TRẢ NỢ DỒN. 
Ông cũng sanh ngày 8 June 1940.
Theo LTS, các số sau đây thuộc nhóm TRẢ NỢ DỒN: 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31. 

No comments:

Post a Comment