Friday, June 15, 2018


Quân viện của TQ giúp cho VN từ 1964 - 75 .Nguồn : http://www3.nccu.edu.tw/…/Jian%20China%20Involvement%20Viet…Gồm súng nhỏ , đại bác , đạn súng nhỏ (đvt : ngàn) , đạn đại bác (đvt : ngàn) , máy truyền tin , máy bộ đàm , chiến xa , tàu chiến , máy bay , xe , quân phục (đvt : ngàn bộ) .

No comments:

Post a Comment