Thursday, May 17, 2018

Số 30 hay 39 - ý nghĩa của hai số này .
Ý NGHĨA CỦA SỐ  30
                                            Kẻ cô đơn – Sự mặc niệm/ngẫm nghĩ
                                                      (The Loner-Meditation)
Đây là số của sự nhìn lại quá khứ (retrospection) , sự suy diển chín chắn (thoughtful deduction) , và thế thuợng phong (superiority) về tinh thần so với những nguời khác . Tuy nhiên , nó tùy thuộc hoàn toàn vào bình diện (plane) tinh thần , và những nguời , mà số 30 đại diện , thuờng đặt tất cả của cải (things) vật chất  qua một bên , không phải vì họ phải làm như vậy , nhưng bởi vì họ muốn làm như vậy . Hậu quả là , số kép 30 không tốt cũng như không xấu , bởi vì nó hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của nguời (hay thực thể) mà nó đại diện . Tác động của 30 có thể là toàn năng (all-powerful) , nhưng thuờng thì không như vậy (indifferent) , mà lại tùy thuộc vào ý muốn của nguời đó . Những nguời mà tên bằng 30 , hoặc nguời sanh vào ngày 30 , thuờng có ít bạn . Họ có khuynh huớng là những kẻ  cô đơn lầm lì/ít nói (taciturn) , thích sống  cô độc với ý tuởng riêng tư của mình . Những chức vụ xã hội và hội họp công cộng không phải lối sống của họ . Nguời 30 không từ chối hạnh phúc hay thành công , nhưng họ thuờng tìm đuợc  mãn nguyện (fulfillment) khi xa lánh sự xô bồ (chaos) của   nơi thị tứ  (market place) , để sao cho thế thuợng phong về tinh thần của họ có thể đuợc dùng để phát triển một điều gì đáng giá (worthwhile) cho thế giới . . . để viết những ý tuởng có thể thay đổi thế giới . . . hoặc để bảo vệ và phát triển tài năng cá nhân của họ , như là nghệ thuật hay những năng khiếu (gifts) khác . Số này cho thấy một cuộc sống cô đơn nhưng lại thuờng may mắn (yet frequently rewading life pattern) .
(San Jose ngày 29/03/2010 , dịch từ trang 205 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .

No comments:

Post a Comment