Wednesday, April 4, 2018

HÀNH QUÂN LAM SƠN 719


I/ 

II/ Phim Mỹ khác với phụ đề tiếng Anh : https://www.youtube.com/watch?v=FJrClfIF3nA

III/ Trận Hạ Lào dưới cái nhìn của ng CSVN : 
ttps://www.youtube.com/watch?v=tJL0q5ND_wo

No comments:

Post a Comment