Thursday, October 26, 2017

1/ NGUYỄN MINH TÂM 

NGUYỄN 
5 3 6 1 5 5 = 25 = 7
MI NH
4 1 5 5 = 15 = 6
TÂM
4 1 4 = 9 .
Cộng lại : 7 + 6 + 9 = 22 = rất xấu
2/ NGUYỄN MINH THIỆN 

THIỆN
45 15 5 = 20 = 2 .
Cộng lại : 7 + 6 + 2 = 15 = rất tốt 

3/ NGUYỄN MINH PHÚ .

PHÚ
8 56 = 19 = 1 
Cộng lại : 7 + 6 + 1 = 14 = không tốt .
Tóm lại , nên chọn Nguyễn Minh Thiện vì bằng 15 . 


No comments:

Post a Comment