Tuesday, July 25, 2017

BÀ SUSAN WARNE , VỢ CỦA ĐẠI DIỆN CƠ QUAN USOM TỈNH VĨNH BÌNH VÀ CON GÁI 2 T , DÙ BIẾT RẰNG ĐANG GIỬA CUỘC CHIẾN  , VẪN ĐI PHỐ Ở  THỊ XàTRÀ VINH , TỈNH VĨNH BÌNH VÀO NĂM 1965

No comments:

Post a Comment