Monday, August 15, 2016

Đồ lại (trace) từ 1 bản đồ quân sự . Những địa danh trên bản đồ rất quen thuộc với tôi .
Chú thích : FSB là căn cứ hỏa lực . H là sân bay trực thăng .
Ấp Bắc (Kiên Bình) , ko phải là Ấp Bắc của 1 trận đánh vào năm 1962 làm 1 số trực thăng Mỹ loại Chuối Bay H-21 bị rơi .


No comments:

Post a Comment