Sunday, May 15, 2016
     Người ngồi giửa biểu tình vì "cá chết hàng loạt", anh bị bóp cổ lè 
    lưỡi bởi tên CA thường phục ngồi phía sau . Người dân "đừng thụ 
       động để cái ác chiến thắng khi người tốt lại không làm gì cả để 
         chống cái ác". -- Chính trị gia Anh Edmund Burke . 
 

No comments:

Post a Comment