Saturday, March 12, 2016

Theo bài viết của tướng Trưởng , quân csbv đã BIẾT TRƯỚC được kế hoạch ĐỔI QUÂN giửa các trung đoàn của sđ 3 nên NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1972 đã dùng đại bác 130 tấn công khi các trung đoàn đến căn cứ mới . Sau đó họ đã dùng pháo , thiết giáp và bb tấn công XUYÊN QUA sông Bến Hải và tiến quân dọc ql 1 . Về phía tây , họ tiến quân theo ql 9 .
Theo tướng Trưởng , tướng Lãm và Giai ko nghĩ rằng bắc quân sẽ tấn công ngang khu pqs * vì địa thế trống trải , dễ phát hiện nếu đưa đại quân di chuyển ; 2 tướng chỉ lo phòng thủ hướng Tây . . .
CSBV đã gây bất ngờ và gần như đánh phủ đầu sđ này . . . khiến sđ rút về Đông hà và sau đó là Ái tử . . . vì ko giử nỗi Ái tử nên sđ 3 đã rút về cỗ thành QT . . . 

* Lần nữa chứng tỏ là CSBV đã lừa đc tình báo VNCH . Tài liệu của CSBV cũng xác nhận họ tấn công ngày này . 

Military Region 1 consisted of the five northern provinces of South Vietnam stretching from the Demilitarized Zone in the north to Sa Huynh at the…
VLINK.COM

No comments:

Post a Comment