Saturday, March 12, 2016

Để hiểu gian khổ của ng lính SĐ BB VNCH sau khi tiếp thu các căn cứ của Mỹ để lại , xin xem các ảnh này từ LIFE 28 OCT 1966 . Thời đó , vùng này do TQLC Mỹ phụ trách .
Hình 1 là CC Rockpile , ko rõ VNCH gọi là CC gì ? . H.2 là trận chiến vùng PQS trong năm 1966 . Theo bản đồ QS thì Rockpile ở bắc sông Cam Lộ và ở tây nam của CC Fuller (độ cao khoảng 400 m) . H.3 là cầu Hiền Lương bắt qua sông Bến Hải .

No comments:

Post a Comment