Wednesday, February 10, 2016

BỊNH VĨ CUỒNG CỦA LX . Thursday, February 24, 2011

Bịnh vĩ cuồng của Liên xô , một đất nước đã tốn không biết bao nhiêu là tài nguyên nhân vật lực để cố 

gắng tạo ra những sản phẩm không tưởng như chiếc máy bay này. Bài viết dựa vào bản vẻ  , hình chụp 

chiếc máy bay mẫu đầu tiên /prototype và những người đã tham gia công trình tuyệt mật này .
HÌNH TRÊN VÀ DƯỚI : CHIẾC MÁY BAY MẪU ĐẦU TIÊN/PROTOTYPE , TRƯỚC KHI SẢN XUẤT HÀNG LOẠT .


No comments:

Post a Comment