Tuesday, June 16, 2015

Sức sống mãnh liệt của cây Fireweed 

Sức Sống Mãnh Liệt Của Cây Fireweed : cây có khuynh hướng mọc ở nơi từng bị cháy rừng . Cây và hoa sẽ vươn lên cao để tìm chổ trống và ánh sáng . Khi bị cây/bụi rậm khác lớn hơn che lấn , cây này sẽ chết , nhưng mầm vẫn sống trong lòng đất nhiều năm ; khi có cháy rừng mới hay đất bị nứt tách , khiến ánh sáng chiếu tới thì hạt sẽ nẩy mầm (germinate)


No comments:

Post a Comment