Sunday, July 20, 2014

BIỂU TÌNH ỦNG HỘ PALESTINE TẠI PHÁP , ANH VÀ ĐỨC .

CÓ MỘT SỐ CLIP QUAY BỞI PHÓNG VIÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH NGA  (RT) .

1/ Tại Pháp : https://www.youtube.com/watch?v=BuJABvCE4qQ
https://www.youtube.com/watch?v=YzZIxqMSgks
https://www.youtube.com/watch?v=uItcu3Q-6Ak
2/ Tại Anh : https://www.youtube.com/watch?v=wrZsOeTzigk
3/ Tại Đức : https://www.youtube.com/watch?v=pCAo2RqwpW0
 https://www.youtube.com/watch?v=pCAo2RqwpW0

No comments:

Post a Comment