Saturday, March 22, 2014


1. Thấy chết thì đứng xem, hoặc la inh ỏi chớ không dám cứu. Lấy nhục làm vinh lâu thành quen.
2. Không cần một nghề, thích ngồi quán làm cò xe, cò đất.
3. Phải loanh quanh chốn lầu xanh, hú hí với em út.
4. Ai chết mặc ai, tiền thầy bỏ túi.
5. Bỏ vốn lớn khi nào có lợi. Sẵn sàng lật kèo hủy chữ tín để khỏi chết.
6. Ma chay, giỗ quảy thật lớn để tỏ lòng có hiếu. Khi còn sống không dám cho ăn nào ai biết.
7. Sao chép của người để hiện đại hóa, đón đầu.
8. Có rượu mới có bạn. Không rượu thui thủi không ai chơi, nên sẵn sàng với bạn bỏ mặc công việc.
9. Phải tin vào sự sáng suốt.
10. Nếu không cha truyền con nối thì phải chạy chức, chạy bằng.

No comments:

Post a Comment