Monday, February 10, 2014

Sĩ quan/viên chức về Giao tế Công cộng hay Giao tế Dân sự . (dịch từ wiki) .
Sĩ quan/viên chức về Giao tế Công cộng hay Giao tế Dân sự (Public Information Officer , viết tắt là PIO) là điều hợp viên về thông tin hay là phát ngôn viên cũa một số tổ chức của chính quyền (ví dụ : TP , quận hạt , học khu , chính quyền tiểu bang hay sở CS hay cứu hỏa ) . Họ khác với ban GTCC của các tổ chức tư trong đó tiếp thị giử 1 vai trò hạn chế hơn .Trách nhiệm chính của viên chức GTDS là cung cấp thông tin cho giới truyền thông và cho công chúng như yêu cầu của luật pháp và theo những tiêu chuẩn của nghề của họ . Nhiều viên chức GTDS là cựu nhà báo , đem kinh nghiệm độc đáo và thích đáng cho chức vụ của họ .Trong những lúc khủng hoảng hay khẩn cấp , các viên chức này đội nón hay mặt áo có chữ PIO .
Một trong những tổ chức nghề nghiệp về thông tin công cộng lâu đời và lớn nhứt là hiệp hội các viên chức về GTCC của bang Cali còn được gọi là CAPIO ./.
(Dịch từ bài Public Information Officer trên wiki) .
Nhận xét : dưới chế độ VNCH , cấp bộ đều có PIO . Trong quân đội , cấp sư đoàn cũng có PIO .
Vì lúc đó ở VN có mấy ngàn nhà báo nước ngoài , phần lớn là Mỹ . Họ theo dỏi cuộc chiến để tường trình với công chúng Mỹ . Những bài viết của họ ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ . Trong khi đó , VN rất cần sự ủng hộ của CP cũng như công chúng Mỹ . Do vậy các PIO nói trên phải làm việc rất tích cực để giúp cho CP VNCH có được sự hậu thuẩn của CP và công chúng Mỹ .
Phe đối lập trong QH của VN cùng chờ đợi các sơ hở của CP để chĩ trích , v.v..
Tôi có kinh nghiệm này vì trước 1975 làm PIO cho 1 đơn vị cấp SĐ .

No comments:

Post a Comment